د پارلمان مشاهده
د فیفا موسسې یو له پروګرامونو څخه د پارلمان د مشاهدې پروګرام دی چې د خلکو پر مخ د پارلمان پرانیستي ساتلو، د پارلمان او استازو
په کړنو کې د روڼتیا او حساب ورکونې د رامنځ ته کولو په موخه د دغه بنسټ له فعالیتونو څخه د کره، عیني او تازه مشاهداتي رپوټونو چمتو کولو له
لارې پلی او پر مخ بېول کېږي

       English  دری  پښتو

تاسو کولای شئ د هېواد د پارلمان د غړو بیوګرافي له دې برخې لاسته راوړئ

د یاد معلوماتي سیستم سربېره چې په نقشه کې طراحي شوی ـ تاسې همدارنګه کولای شئ د لاندې لېسټ څخه په ګټې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د غړو په هکله معلومات لاس ته راوړئ او خپلې پوښتنې ترې وپوښتئ.

د کاپي حق محفوظ دی ۱۳۹۵-۹۶                                                                           له موږ سره اړیکه: ۳۳۳۳-۴۵۷-۰۷۷                                                                              برېښنالیک: info@parliamentwatch.af