د پارلمان مشاهده
د فیفا موسسې یو له پروګرامونو څخه د پارلمان د مشاهدې پروګرام دی چې د خلکو پر مخ د پارلمان پرانیستي ساتلو، د پارلمان او استازو
په کړنو کې د روڼتیا او حساب ورکونې د رامنځ ته کولو په موخه د دغه بنسټ له فعالیتونو څخه د کره، عیني او تازه مشاهداتي رپوټونو چمتو کولو له
لارې پلی او پر مخ بېول کېږي

       English  دری  پښتو

د ولسي جرګې د کړنو میاشتني رپوټونه

شته میاشتني رپوټونه

میاشتني رپوټونه د فیفا له لوري دوام نه لري او پر ځای یې فیفا اونیز رپوټونه چې د یوې اونۍ په اوږدو کې د ولسي جرګې کړنې ښيي، خپروي.
د اونیز رپوټونو تر لاسه کولو لپاره په پورتنۍ مینو کې د رپوټونو له برخې څخه ګټه واخلئ

د ولسي جرګې د یوې میاشتې کړنو څخه
بشپړ رپوټ

د ولسي جرګې د یوې میاشتې کړنو څخه
بشپړ رپوټ

د ولسي جرګې د دوو میاشتو د کړنو
بشپړ رپوت

د ولسي جرګې د دوو میاشتو د کړنو
بشپړ رپوت

د ولسي جرګې د یوې میاشتې کړنو څخه
بشپړ رپوټ

د ولسي جرګې د یوې میاشتې کړنو څخه
بشپړ رپوټ

                         

د کاپي حق محفوظ دی ۱۳۹۵-۹۶                                                                           له موږ سره اړیکه: ۳۳۳۳-۴۵۷-۰۷۷                                                                              برېښنالیک: info@parliamentwatch.af