د پارلمان مشاهده
د فیفا موسسې یو له پروګرامونو څخه د پارلمان د مشاهدې پروګرام دی چې د خلکو پر مخ د پارلمان پرانیستي ساتلو، د پارلمان او استازو
په کړنو کې د روڼتیا او حساب ورکونې د رامنځ ته کولو په موخه د دغه بنسټ له فعالیتونو څخه د کره، عیني او تازه مشاهداتي رپوټونو چمتو کولو له
لارې پلی او پر مخ بېول کېږي

       English  دری  پښتو

د ولسي جرګې د کړنو تفصیلي رپوټونه

تفصیلي رپوټونه

تازه رپوټونه په لومړیو کې ځای پر ځای شوي

په لسم اجلاس کې د ولسي جرګې د کړنو
بشپړ رپوټ

په نهم اجلاس کې د ولسي جرګې د کړنو
بشپړ رپوټ

                         

د کاپي حق محفوظ دی ۱۳۹۵-۹۶                                                                           له موږ سره اړیکه: ۳۳۳۳-۴۵۷-۰۷۷                                                                              برېښنالیک: info@parliamentwatch.af