د پارلمان مشاهده
د فیفا موسسې یو له پروګرامونو څخه د پارلمان د مشاهدې پروګرام دی چې د خلکو پر مخ د پارلمان پرانیستي ساتلو، د پارلمان او استازو
په کړنو کې د روڼتیا او حساب ورکونې د رامنځ ته کولو په موخه د دغه بنسټ له فعالیتونو څخه د کره، عیني او تازه مشاهداتي رپوټونو چمتو کولو له
لارې پلی او پر مخ بېول کېږي

       English  دری  پښتو

له موږ سره اړیکه

له موږ سره اړیکه ولرئ

تاسې کولای شئ له لاندې معلوماتو څخه په ګټې له موږ سره اړیکه ونیسئ

پته

کارته چهار - د حجاري او نجاري کوڅه د روسیې کلتوري انستتیوت شا ته ۱۳ شمېره کور - کابل

د کاپي حق محفوظ دی ۱۳۹۵-۹۶                                                                           له موږ سره اړیکه: ۳۳۳۳-۴۵۷-۰۷۷                                                                              برېښنالیک: info@parliamentwatch.af