د پارلمان مشاهده
د فیفا موسسې یو له پروګرامونو څخه د پارلمان د مشاهدې پروګرام دی چې د خلکو پر مخ د پارلمان پرانیستي ساتلو، د پارلمان او استازو
په کړنو کې د روڼتیا او حساب ورکونې د رامنځ ته کولو په موخه د دغه بنسټ له فعالیتونو څخه د کره، عیني او تازه مشاهداتي رپوټونو چمتو کولو له
لارې پلی او پر مخ بېول کېږي

       English  دری  پښتو

زموږ په هکله

زموږ په هکله


د فیفا موسسې یو له پروګرامونو څخه د پارلمان د څارنې پروګرام دی چې د خلکو پر مخ د پارلمان پرانیستي ساتلو، د پارلمان او استازو په کړنو کې د روڼتیا او حساب ورکونې د رامنځ ته کولو په موخه د دغه بنسټ له فعالیتونو څخه د کره، عیني او تازه مشاهداتي رپوټونو چمتو کولو له لارې پر مخ بېول کېږي. دغه پروګرام په ۲۰۱۲ کال کې د فیفا له لوري خلکو ته د پارلمان له کړنو څخه د کره رپوټونو د وړاندې کولو په موخه جوړ شو. په داسې حال کې چې دغه انټرنټي پاڼه عوام ته د پارلمان د کره رپوټونو د وړاندې کولو یوازېنۍ مرجع ده او هیله من یو چې د دغو رپوټونو په وړاندې کولو سره توانېدلي یو چې عوام د پارلمان له کړنو څخه خبر کړو.

  • د پارلماني مشاهدې ډله
  • د فیفا ډله
  • د پارلماني مشاهدې ډله
  • د فیفا ډله

د فیفا لیدلوری

فیفا د یوې سوله ایزې، ډموکراټیکې او د ښې حکومتولۍ څخه برخمنې ټولنې د رامنځته کولو لپاره چې ټول وګړي وکړای شي په مساوي توګه په ملي پروسو کې ګډون وکړي، فعالیت کوي.

د فیفا موخه

فیفا یو ملي، خپلواک او معتبره بنسټ دی او له دې چې ټول ډموکراټیک بهیرونه د یوې کاري شبکې جوړونې، د وګړو د ګډون او د ښې حکومتولۍ پر مټ په رڼه توګه تر سره کېږي، د ډاډ ورکولو په برخه کې فعالیت کوي.نظرونه

د کاپي حق محفوظ دی ۱۳۹۵-۹۶                                                                           له موږ سره اړیکه: ۳۳۳۳-۴۵۷-۰۷۷                                                                              برېښنالیک: info@parliamentwatch.af