دیده‌بان پارلمان
برنامه‌ی دیده‌بان پارلمان یکی از برنامه‌ های موسسه‌ی فیفا می‌باشد که به‌هدف بازبودن پارلمان به‌روی مردم، ایجاد شفافیت و پاسخ
‌گویی در عملکرد نمایندگان و پارلمان از طریق تهیه گزارش‌ های مشاهداتی دقیق، عینی و به ‌روز از فعالیت‌های
این نهاد، راه‌اندازی و اجرا می‌شود

       English  دری  پښتو

گزارش های هفته وار از کارکرد های ولسی جرگه

گزارش های هفته وار

گزارش های جدید در اوایل گنجانیده شده است

گزارش کامل از کارکرد های ولسی جرگه در طول
یک هفته

گزارش کامل از کارکرد های ولسی جرگه در طول
یک هفته

گزارش کامل از کارکرد های ولسی جرگه در طول
دو هفته

گزارش کامل از کارکرد های ولسی جرگه در طول
یک هفته

گزارش کامل از کارکرد های ولسی جرگه در طول
سه هفته

گزارش کامل از کارکرد های ولسی جرگه در طول
دو هفته

                         

۱۳۹۵-۹۶ حق کاپی محفوظ است                                                                        تماس با ما : ۳۳۳۳-۴۵۷-۰۷۷                                                                          ایمیل آدرس: info@parliamentwatch.af