دیده‌بان پارلمان
برنامه‌ی دیده‌بان پارلمان یکی از برنامه‌ های موسسه‌ی فیفا می‌باشد که به‌هدف بازبودن پارلمان به‌روی مردم، ایجاد شفافیت و پاسخ
‌گویی در عملکرد نمایندگان و پارلمان از طریق تهیه گزارش‌ های مشاهداتی دقیق، عینی و به ‌روز از فعالیت‌های
این نهاد، راه‌اندازی و اجرا می‌شود

       English  دری  پښتو

گزارش های ما هوار از کارکرد های ولسی جرگه

گزارش های موجوده ماهوار

گزارش های ماهوار از سوی فیفا ادامه نداشته و به عوض آن فیفا گزارش های هفته وار را که کارکرد های ولسی جرگه را در طول یک هفته
نشان میدهد به نشر میرساند برای بدست آوردن گزارش های هفته وار در مینوی فوق از بخش گزارشات استفاده نماید

گزارش کامل از کارکرد های ولسی جرگه در طول
یک ماه

گزارش کامل از کارکرد های ولسی جرگه در طول
یک ماه

گزارش کامل از کارکرد های ولسی جرگه در طول
دو ماه

گزارش کامل از کارکرد های ولسی جرگه در طول
دو ماه

گزارش کامل از کارکرد های ولسی جرگه در طول
یک ماه

گزارش کامل از کارکرد های ولسی جرگه در طول
یک ماه

                         

۱۳۹۵-۹۶ حق کاپی محفوظ است                                                                        تماس با ما : ۳۳۳۳-۴۵۷-۰۷۷                                                                          ایمیل آدرس: info@parliamentwatch.af