دیده‌بان پارلمان
برنامه‌ی دیده‌بان پارلمان یکی از برنامه‌ های موسسه‌ی فیفا می‌باشد که به‌هدف بازبودن پارلمان به‌روی مردم، ایجاد شفافیت و پاسخ
‌گویی در عملکرد نمایندگان و پارلمان از طریق تهیه گزارش‌ های مشاهداتی دقیق، عینی و به ‌روز از فعالیت‌های
این نهاد، راه‌اندازی و اجرا می‌شود

       English  دری  پښتو

گزارش های تفصیلی از کارکرد های ولسی جرگه

گزارش های تفصیلی

گزارش های جدید در اوایل گنجانیده شده است

گزارش کامل از کارکرد های ولسی جرگه در
اجلاس دهم

گزارش کامل از کارکرد های ولسی جرگه در
اجلاس نهم

                         

۱۳۹۵-۹۶ حق کاپی محفوظ است                                                                        تماس با ما : ۳۳۳۳-۴۵۷-۰۷۷                                                                          ایمیل آدرس: info@parliamentwatch.af