دیده‌بان پارلمان
برنامه‌ی دیده‌بان پارلمان یکی از برنامه‌ های موسسه‌ی فیفا می‌باشد که به‌هدف بازبودن پارلمان به‌روی مردم، ایجاد شفافیت و پاسخ
‌گویی در عملکرد نمایندگان و پارلمان از طریق تهیه گزارش‌ های مشاهداتی دقیق، عینی و به ‌روز از فعالیت‌های
این نهاد، راه‌اندازی و اجرا می‌شود

       English  دری  پښتو

قوانین و موافقتنامه ها

تمام قوانین و موافقتنامه ها


بودجه ملی سال ۱۳۹۶ هجری شمی ولسی جرگه تصویب شد
قانون محوه خشونت علیه زنان کمیسیون امور زنان در حالت تعلیق
قانون مبارزه علیه مواد مخدر ومسکرات کمیسیون صحت و مبارزه با مواد مخدر در جریان
طرح قانون اطلاق کلیمه شهید به کشته شده گان جنگ ولسی جرگه تصویب شد
قانون حمایت از صنایع داخلی مشرانو جرگه تصویب شد
قانون حمایت از مخترع ومکتشف مشرانو جرگه تصویب شد
قانون منع آزار واذیت زنان واطفال مشرانو جرگه تصویب شد
موافقت نامه سه جانبه انتقال انرژی مشرانو جرگه تصویب شد
موافقت نامه همکاری میان وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان وتاجکستان ولسی جرگه تصویب شد
موافقت نامه سارک در خصوص همکاری انرژی مشرانو جرگه تصویب شد
موافقت نامه چابهار مشرانو جرگه تصویب شد
موافقت نامه همکاری دراز مدت میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری کرواسیا مشرانو جرگه تصویب شد
قانون پاسپورت مشرانو جرگه تصویب شد
پروتوکول ایجاد سیستم ارتباطات میان پولیس سرحدی افغانستان ودیپارتممت کنترول سرحدات کشور چین مشرانو جرگه تصویب شد
ضمیمه شماره 4 قانون جزا مشرانو جرگه تصویب شد
طرح قانون حمایت از اطلاع دهنده گان مبارزه با فساد اداری وسایر جرایم ولسی جرگه در حالت تعلیق
قانون نظارت بر تطبیق استراتیژیک مبارزه علیه فسا د اداری کمیسیون عدلی و قضایی در جریان
فرمان تقنینی ریس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعلیق برخی از مواد قانون سرمایه گزاری خصوصی ولسی جرگه رد شد
طرح تعدیل اصول وظایف داخلی مشرانوجرگه کمیسیون امور تقنین تصویب شد
موافقتنامه میان جمهوری اسلامی افغانستان وکشور ایتالیا در مورد اعطای قرضه آسان کمیسیون روابط بین الملل تصویب شد                 

۱۳۹۵-۹۶ حق کاپی محفوظ است                                                                        تماس با ما : ۳۳۳۳-۴۵۷-۰۷۷                                                                          ایمیل آدرس: info@parliamentwatch.af