دیده‌بان پارلمان
برنامه‌ی دیده‌بان پارلمان یکی از برنامه‌ های موسسه‌ی فیفا می‌باشد که به‌هدف بازبودن پارلمان به‌روی مردم، ایجاد شفافیت و پاسخ
‌گویی در عملکرد نمایندگان و پارلمان از طریق تهیه گزارش‌ های مشاهداتی دقیق، عینی و به ‌روز از فعالیت‌های
این نهاد، راه‌اندازی و اجرا می‌شود

       English  دری  پښتو

بیوگرافی وکلای بغلان در ولسی جرگه

ناجيه ايماق

استاد ناجيه ايماق دختر حاجی جمعه خان در سال ۱۳۵۰ خورشيدی در ولسوالى پلخمری ولايت بغلان متولد گرديده است و خانوداه شان از ساحه دهنه غوری ميباشد.موصوف تعليمات ثانوی خود را در ليسه اسلام قلعه پلخمری انجام داده و درسال ۱۳۶۳ خورشيدی از همين ليسه فارغ گرديده است . سند لیسانس در ادبیات را در سال ۱۳۷۰ خورشيدی از پیداگوژی کابل بدست آورده است. موصوف قبل از وکالت برای یک سال مصروف تدريس در مکتب بوده و بعد از آن برای ۱۵ سال در دارالمعلمين بغلان بحيث استاد خدمت نموده و از سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۲ بحيث رييس اين اداره ايفای وظيفه کرده است. شماره تماس :۰۷۰۰۷۰۳۱۸۹

دلاور ايماق

دلاور ایماق فرزند شیر محمد در سال ۱۳۴۲ خورشيدی در ولسوالی نهرين ولایت بغلان متولد گرديده است. موصوف تعليمات ابتدایی و ثانوی خود را در ولسوالی نهرين انجام داده و در سال ۱۳۶۱ خورشيدی از پوهنتون حربى کابل فارغ گرديده است. موصوف بحيث قوماندان کندک، قوماندان لوا ، قوماندان فرقه و معاون قوماندان امنيه ولايت بغلان ايفای وظيفه نموده است. شماره تماس :۰۷۰۰۶۱۶۱۷۶

حاجی عاشق الله وفا

حاجی عاشق الله وفا فرزند عبدالغفار در سال ۱۳۴۹ خورشيدی در شهرپلخمری ولایت بغلان متولد گرديده است و اصلا از ولسوالی غوربند ولایت پروان ميباشد. وفا در سال ۱۳۶۲ خورشيدی از ليسه بغلان فازغ گرديده است. وی سرمایه گذاری دربخش های نفت وگاز نموده ازطریق نمایندگی ها دربندرحیرتان، پلخمری و کابل تجارت نفت و ګاز می نمايد. شماره تماس :۰۷۰۰۷۱۱۷۱۱

سيد منصور نادری

سيد منصور نادری فرزند سید نادرشاه، در سال ۱۳۱۵ خورشيدی در ولسوالی دوشی ولایت بغلان متولد گرديده است و تعلميات خصوصی را انجام داده است. موصوف سناتورمنتخب ولایت بغلان درزمان رژیم داکترنجیب الله و قوماندان فرقه ۸۰ در پلخمری، مؤسس و رئیس کانون فرهنگی حکیم ناصرخسرو بلخی، رهبرمذهبی فرقۀ اسماعیلیه افغانستان، معاون رئیس جمهور درزمان حکومت استاد برهان الدین ربانی ايفای وظيفه نموده است، وی در سال ۱۳۸۴ خورشيدی عضويت دوره پانزدهم را کسب کرد و بار دوم در سال ۱۳۸۸ خورشيدی ازطرف مردم بغلان انتخاب گرديد. شماره تماس : ۰۷۰۰۲۰۴۰۷۷

شکريه عيسی خيل

شکريه عيسی خيل دختر عیسی خان در سال ۱۳۴۶ خورشيدی در شهر پلخمری بغلان متولد گرديده است. موصوف سند لیسانس در رشته تعلیم و تربیه خود را از پوهنتون بغلان در سال ۱۳۸۴ خورشيدی بدست آورده است. شکريه بیش از بیست سال در مکاتب تدریس و ادارات دولتی ایفای وظیفه نموده است . وی عضو لویه جرگه اضطراری ، کارمند دفتر کمیسیون قانون اساسی در ولایت بغلان، ترینر کمیسیون انتخابات ، در دوره های پانزدهم و شانزدهم عضو ولسی جرگه ، عضو جرگه صلح ، عضو جرگه افغانستان و پاکستان بوده است . شماره تماس :۰۷۰۶۳۰۱۱۱۱

عبيدالله رامين

عبیدالله رامین فرزند محمد عمر، در سال ۱۳۳۱ خورشيدی در ولسوالی فرنگ ولایت بغلان متولد گرديده است. رامين سند لیسانس در رشته اقتصاد و توسعه زراعتی از پوهنتون کابل بدست آورده است. موصوف مفتش بانک انکشاف زراعتی، رئیس کوپراتیف بانکهای افغانستان، مصروف فعالیت های تجارتی وسرمایه گذاری، رئیس مرکز تجار وصنف کاران افغانستان، رئیس عمومی هیات مدیره اتاق های تجارت بین مللی افغانستان، مدت چهار سال وزیر زراعت ابیاری ومالداری افغانستان در کابینه، ایفای وظيفه نموده است و مؤسس و رئیس انجمن تولید کنندگان وصادرکننده افغانستان ميباشد شماره تماس :۰۷۰۰۸۹۸۹۸۹

محمد عظيم محسنی

محمدعظیم محسنی فرزند محمدحسن، در سال ۱۳۵۳ خورشيدی در ولسوالی ده صلاح ولایت بغلان متولد گرديده است. موصوف تعلميات ثانوی را در سال ۱۳۷۸ خورشيدی در ليسه سنګران انجام نموده و سند لیسانس در علوم اجتماعی از پوهنتون بغلان در سال ۱۳۸۶ خورشيدی بدست آورده است. محسنی بیش از ده سال سابقه کار در رشتۀ نظامی دارد و حالا مصروف تجارت بوده و رييس شرکت پامير ميباشد. شماره تماس :۰۷۹۹۲۸۸۳۰۰

داکترمحى الدين مهدی

محی الدین مهدی فرزند نوراحمد ، در سال ۱۳۳۴ خورشيدی در ولسوالی اندراب ولایت بغلان متولد گرديده است. مهدی سند لیسانس در رشتۀ طب از پوهنتون کابل در سال ۱۳۵۷ خورشيدی و سند دکترا در رشتۀ زبان شناسی از اکادمی علوم تاجکستان بدست آورده است. از ۳۴ اثر وی ۱۲جلد آن به چاپ رسیده که مشهروترین شان گفتمان ملی افغانستان، درست نویسی، تاریخ، زبان وادبیات ميباشد. وی بحيث معین وزارت پلان ازسال ۱۳۷۱الی ۱۳۷۵، نایب سفیر در تاجکستان از۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰، عضو کمیسیون تهیۀ نصاب درسی تحصیلات عالی، عضولویه جرگه اضطراری ايفای وظيفه نموده است شماره تماس :۰۷۰۰۲۷۵۵۷۰

بیوگرافی سناتوران بغلان در مشرانو جرگه

عبدالستار عفت

عبدالستارعفت فرزند الحاج محمدعالم در سال ۱۳۳۸ خورشيدی در قریه شوراب ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان متولد و از صنف دوازدهم فارغ گرديده است. وی قبلا بحيث آمرجبهه درزمان جهاد، قوماندان لوا، ولسوال ، عضو .مشرانوجرگه دردورۀ پانزدهم شورای ملی ايفای وظيفه نموده است. عفت قبلاً عضو تنظیم حزب اسلامی مولوی خالص بود شماره تماس: 0700683936

مولوی عبدالولی راجی

مولوی عبدالولی راجی فرزند مولوی محمدعارف خان در سال ۱۳۵۲ خورشيدی در قریه وغو ولسوالی خوست فرنگ ولایت بغلان متولد گرديده ، در شرعيات ليسانس دارد. بیان حقیقت ،مجموعه اشعارراجی و زن درآینۀ شریعت از تاليفات وی ميباشد. وی قبلا دربخش قضا دردوران جهاد ومقاومت و مدیردارالعلوم خوست فرنگ وظايف را انجام داده است و حالا سمت .منشی مشرانو جرگه را بعهده دارد. وی عضو تنظيم حرکت انقلاب اسلامی افغانستان بود شمارهای تماس:0705740718-0777776411

حاجی نظرمحمد فقیری

حاجی نظرمحمد فقیری فرزند حاجی حضرت محمد؛ در سال ۱۳۳۴ هجرى شمسى، در ولسوالی پلخمری ولایت بغلان متولد گرديده ، دوره ابتدائیه وليسه را در مکتب باغ شمال به پایان رسانده و در سال 1359 به پاکستان مهاجر گرديد و در سال 1384 به کشور عودت نمود.. فقيری، متنفذ قوم بوده و در بخش زراعت و مالداری تجربه دارد. وی بعد از حکومت انتقالی به حيث سناتور انتصابی از طرف ریيس جمهور انتخاب شد و در دور دوم حکومت حامد کرزی نیز دوبار .به حيث سناتور برگزيده شد

سوال تانرا از اعضای پارلمان در اینجا مطرح نماید


کارته چهار - کوچه حجاری و نجاری عقب انستتیوت فرهنگی روسیه خانه شماره ۱۳ کابل

۱۳۹۵-۹۶ حق کاپی محفوظ است                                                                        تماس با ما : ۳۳۳۳-۴۵۷-۰۷۷                                                                                         ایمیل آدرس: info@parliamentwatch.af