دیده‌بان پارلمان
برنامه‌ی دیده‌بان پارلمان یکی از برنامه‌ های موسسه‌ی فیفا می‌باشد که به‌هدف بازبودن پارلمان به‌روی مردم، ایجاد شفافیت و پاسخ
‌گویی در عملکرد نمایندگان و پارلمان از طریق تهیه گزارش‌ های مشاهداتی دقیق، عینی و به ‌روز از فعالیت‌های
این نهاد، راه‌اندازی و اجرا می‌شود

       English  دری  پښتو

در مورد ما

در مورد ما:


برنامه دیده بان پارلمان یکی از برنامه فیفا میباشد که به هدف باز بودن پارلمان برای مردم – ایجاد شفافیت وپاسخگوئی در عملکرد نماینده گان وپارلمان از طریق تهیه گزارش های مشاهداتی دقیق – عینی وبه روز از فعالیت های این نهاد راه اندازی واجرا میشود این برنامه در سال ۲۰۱۲ از سوی فیفا به منظور ارایه راپور های دقیق از عملکرد پارلمان به مردم براه انداخته شد در حال حاضر این ویب سایت یگانه مرجع ارایه راپورهای دقیق پارلمان به عوام میباشد وامید وار هستیم تا با ارایه این گزارشات توانسته باشیم عوام را در روشنائی از عملکرد پارلمان قرار داده باشیم.

  • تیم مشاهد پارلمانی
  • تیم فیفا
  • تیم مشاهد پارلمانی
  • تیم فیفا

دیدگاه فیفا

فیفا به‌منظور تشکیل جامعه‌ی صلح‌آمیز و دموکراتیک، برخوردار از حکومت‌داری خوب که همه‌ی شهروندان از فرصت‌های مساوی اشتراک در پروسه‌های ملی بهره‌مند باشند، فعالیت می‌کند

هدف فیفا

فیفا یک نهاد معتبر مستقل ملی است که در راستای اطمینان بخشیدن از این‌که تمام پروسه‌های دموکراتیک به‌صورت شفاف به وسیله‌ی شبکه‌کاری، مشارکت شهروندان و حکومت‌داری خوب صورت می‌گیرد، فعالیت می‌کندنظریات

۱۳۹۵-۹۶ حق کاپی محفوظ است                                                                        تماس با ما : ۳۳۳۳-۴۵۷-۰۷۷                                                                          ایمیل آدرس: info@parliamentwatch.af