دیده‌بان پارلمان
برنامه‌ی دیده‌بان پارلمان یکی از برنامه‌ های موسسه‌ی فیفا می‌باشد که به‌هدف بازبودن پارلمان به‌روی مردم، ایجاد شفافیت و پاسخگویی در عملکرد نمایندگان و پارلمان از طریق تهیه گزارش‌ های مشاهداتی دقیق، عینی و به ‌روز از فعالیت‌های این نهاد، راه‌اندازی و اجرا می‌شود

مشاهده پارلمانی - ولسی جرگه :              جلسه بتاریخ 29 برج می سال 2017 تحت ریاست الحاج عبدالروف ابراهیمی ریس ولسی جرگه تدویر گردید درین جلسه بحث و رایگیری روی دو سند تقنینی صورت گرفت که از سوی کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه به جلسه عمومی پشکش گردید نخست موافقتنامه میان جمهور اسلامی افغانستان و ممالک متحده عربی در مورد تجارت غیرقانونی مواد نشه آور و مسکن کننده که در قید یک مقدمه و 11 ماده میباشد از سوی مجلس به اکثریت اراء تصدیق گردید، متعاقبا موافقت نامه استبداد مجرمین میان جمهور اسلامی افغانستان وجمهوری اسلامی ازبکستان که بداخل یک مقدمه و 21 ماده میباشد از سوی اعضای مجلس تایید گردید                                                               مشاهده پارلمانی - مشرانو جرگه :              جلسه که بتاریخ 28 برج می سال 2017 تحت ریاست فضل هادی مسلمیار ریس مشرانوجرگه تدوید گردید درین جلسه طبق اجندای مجلس نخست بحث روی طرح پیشنهادی در ماده پنجم بندها الف وب منشور سارک که از سوی کشور های ان اتحادیه اورده شده بود بعد از غور و مطالعه دقیق در کمیسیونهای مشرانو جرگه امروز توسط لطیف ژوندی ریس کمیسیون روابط بین المللی و اعضای کمیسیون به مجلس عمومی پیشکش گردید واز سوی مجلس به اکثریت ارا تصدیق گردید. متعاقبا ارایه گزارش هیات مشرانو جرگه که تحت رهبری داکتر محمد اصف صدیقی نایب دوهم مشرانو جرگه به کشور سریلانکا صورت گرفته بود توسط سناتور لطف الله بابا به مجلس پیشکش گردید درین گزارش امده بود که هیات مشرانو جرگه هریک داکتر محمد اصف صدیقی، میرحاتم تره خیل، لطف الله بابا و داکتر محمد اجان منگل به کشور سریلانکا جهت اشتراک در جلسه بین الپارلمانی کشورهای جنوب اسیا که در کشور سریلانکا دایر گردیده بود درین جلسه هیات مشرانو جرگه با ریس واعضای پارلمان کشور سریلانکا نیز دیدار نموده و نیز روی مبارزه با تروریزم منطقوی و صادرات میوه خشک به افغانستان به کشور سریلانکا بحث گردیده است. در اخیر جلسه گزارش سفر نظارتی ریس واعضای کمیسیون تقنین مشرانو جرگه به ولایت های بلخ و سمنگان توسط سناتور عزیزه مصلح به مجلس ارایه گردید                                                               مشاهده – پارلمانی ولسی جرگه – جلسه عمومی 1396/02/23              نشست روز شنبه مجلس نماینده گان به ریاست عبدالروف ابراهیمی برگزار گردید. مطابق آجندا بحث و رایگیری روی فرمان تقنینی شماره 248 ریس جمهور پیرامون قانون کارکنان خدمات ملکی، تعدیل در بند اخیر ماده (4) وتعدیل ماده (9) این قانون از سوی سید محمد حسن شریفی بلخابی ریس کمیسیون عدلی وقضایی به مجلس ارایه گردید که بعد ازبحث و رایگیری به اتفاق آراء از سوی اعضای ولسی جرگه تصویب گردید. نصاب امروزمجلس به 120 تن میرسید                                                               مشاهده پارلمانی مشرانو جرگه ۱۹ ثور ۱۳۹۵              در نشست عمومی مشرانو جرگه مورخ ۱۹ ثور ۱۳۹۵ که به ریاست فضل هادی مسلمیار رییس این جرگه برگزار گردید. طبق آجندا روی موافقتنامه ی میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند در مورد همکاری های عدلی و قضایی در مسایل مدنی و تجارتی رای گیری صورت گرفت. این موافقتنامه توسط عبدالطیف ژوندی رییس کمیسیون امور بین المللی و صفی الله هاشمی معاون این کمیسیون غرض رایگیری به مجلس ارایه گردید. هدف این موافقتنامه عبارت از ابلاغ احضاریه و سایر اسناد و مسایل قضایی، دریافت شواهد و مدارک از طریق مکاتبات و نمایندگی ها، اجرای فرامین و احکام و تصامیم اقلیت، می باشد. این موافقتنامه در نشست عمومی مجلس سنا «11 ثور»که قبلاً از سوی مجلس نمایندگان مورد تایید قرار گرفته بود غرض تصویب و طی مراحل به این مجلس معرفی گردید. در نتیجه موافقتنامه مذکور بداخل «1» مقدمه و «29» ماده با گرفتن «24» رای تایید مورد تصویب و تایید اعضای مجلس سنا قرار گرفت. هم چنان در این نشست، قانون مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات با حذف ماده نهم و بداخل «99» فصل و «76» ماده از سوی ولسی جرگه غرض تصویب به مجلس سنا معرفی گردید                                                               مشاهده پارلمانی ولسی جرگه 18 ثور 1396              فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد تعدیل و ایزاد برخی مواد از قانون جمعیت ها مورد تصویب مجلس نمایندگان قرار گرفت در نشست عمومی مجلس نمایندگان مورخ 18 ثور 1396، طبق آجندا فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد تعدیل و ایزاد برخی از مواد قانون جمعیت ها از سوی کمیسیون مربوطه «کمیسیون جامعه مدنی، حقوق بشر و امور زنان» غرض تصویب به مجلس ارایه گردید. کمیسیون جامعه مدنی، حقوق بشر و امور زنان قید مدت یکماه برای ارایه گزارش عملکرد جمعیت ها را به وزارت عدلیه در فقره«3» ماده «18» ناکافی دانسته و آنرا به دو ماه تعدیل نموده است. این تعدیل مورد تایید تمام کمیسیون های دایمی ولسی جرگه به استثنای کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی قرار گرفته است که آنها مدت شش ماه را برای ارایه گزارش عملکرد جمعیت ها به وزارت عدلیه پیشنهاد نموده اند. به همین ترتیب، ابتدا ماده اختلافی این فرمان به رایگیری گذاشته شد که در نتیجه مدت شش ماه برای ارایه گزارش عملکرد جمعیت ها به وزارت عدلیه با کسب 78 کارت سبز و 40 کارت سرخ مورد تایید مجلس نمایندگان قرار گرفت و سپس فرمان تقنینی مذکور بصورت کل به رایگیری گذاشته شد که این فرمان تقنینی رییس جمهور بداخل «2» ماده با اخذ 111 رای تایید، 6 رای مخالف و 1 رای ممتنع مورد تصویب ولسی جرگه قرار گرفت. نصاب جلسه: 118                                                               مشاهده پارلمانی ولسی جرگه 16 ثور 1396              مجلس نمایندگان در نشست مورخ 16 ثور 1396، وزیر ارشاد، حج و اوقاف و رییس شرکت آریانا را در پیوند به آمادگی پروسه مراسم انتقال حجاج سال 1396 استجواب نمود. در این جلسه نادر عمر رییس شرکت آریانا و معین وزارت ارشاد، حج و اوقاف به دلیل اینکه وزیر ارشاد، حج و اوقاف در سفر رسمی بود غرض ارایه توضیحات به مجلس نمایندگان حضور یافت. نادر عمر رییس شرکت آریانا در رابطه به موضوع گفت شرکت آریانا سالانه باید در حدود «300» هزار حجاج را در ظرف 25 روز الی یک ماه به کشور عربستان سعودی انتقال دهد و شرکت آریانا باید در حدود «760» تن حجاج را روزانه به کشور عربستان سعودی انتقال دهد که در قسمت انتقال حجاج این شرکت ناگزیر است برعلاوه استفاده از امکانات داخلی از بیرونی و خارجی هم استفاده نماید. وی افزود فعلاً شرکت آریانا دو طیاره دارد که گنجایش شان در حدود 210 و 230 مسافر می باشد. رییس شرکت آریانا هم چنان اضافه نمود که شرکت آریانا جهت انتقال حجاج به وقت معینه آن در نظر دارد تا طیاره های متوسط جدید یا مستعمل را بزودترین فرصت خریداری نماید. به همین ترتیب معین وزارت ارشاد، حج و اوقاف نیز در مورد معلومات ارایه نمود و در اخیر پاسخ های ارایه شده از سوی مسوولین دعوت شده توانست مورد قناعت اعضای مجلس قرار گیرد. اعضای حاضر: 118 اعضای حاضر زن: 40
Slider 1

مشرانو جرگه شورای ملی از فیفا تقدیر کرد

مشرانو جرگه شورای ملی، امروز از هیات رهبری و برخی از کارمندان موسسه‌ی فیفا به‌خاطر فعالیت‌های این نهاد در بخش مشاهده پارلمانی و اصلاحات انتخاباتی، تقدیر به‌عمل آورد. داکتر محمدطیب عطا منشی این مجلس با تحسین از کارکردهای فیفا در بخش مشاهده پارلمانی، گفت: فیفا طی چند سال گذشته همواره کارکردهای پارلمان را به‌سمع و اطلاع مردم رسانیده است و این نهاد را در تامین ارتباط با مردم و بلندبردن سطح شفافیت کاری‌شان، کمک فراوان کرده است. او همچنان گفت مشرانو جرگه فعالیت‌ها و تلاش‌های این نهاد را به دیده قدر می‌نگرد و آن را شایسته تحسین می‌داند. محمدیوسف رشید، رییس اجرایی فیفا نیز با قدردانی از مشرانو جرگه شورای ملی گفت: فیفا یک نهاد ملی است که همیشه در راستای تقویت روندها و ساختارهای مبتی بر آرای مردم کار می‌کند. او گفت ما همواره همکار پارلمان بوده و می‌باشیم و تلاش ما این است تا نکات مثبت و دستاوردهای این نهاد را، به اطلاع مردم برسانیم

Slider 1

نشست ولایتی در بامیان برگزار شد

در جلسه‌ی که به‌روز جمعه 8 ثور در شهر بامیان از سوی فیفا برگزار شد، مشکلات این ولایت در حضورداشت وکلای‌شان در شورای ملی و شورای ولایتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نبود برق، عدم اسفالت سرک‌ها، ناامنی در مسیرهای منتهی به این ولایت و عدم حمایت دولت از باغ‌داری در این ولایت، چهار مشکلی مردم این ولایت بود که در این جلسه روی آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت. آقای عبدالرحمان شهیدانی به‌نمایندگی از وکلای این ولایت در مجلس نمایندگان و آقای اسدالله اسدی به‌نمایندگی از شوای ولایتی این ولایت در این برنامه حضور داشتند و به‌مشکلات موکلین‌شان گوش فرادادند.

Slider 1

نشر یافته های مشاهداتی از مشاهده پارلمان در سال 95

موسسه انتخابات آزاد و عادلانه ی افغانستان (فیفا)، .یافته های مشاهداتی خود را از مشاهده پارلمان در سال 1395 طی یک میز گرد با حضور رسانه ها به دست نشر سپرد

داکتر حسیب معترف، مسوول بخش مشاهده پارلمانی فیفا گفت: پارلمان افغانستان طی سال 1395 در مقایسه با سال گذشته، در بخش قانون گذاری عملکردی بهتری داشته است؛ اما برعکس در بخش نمایندگی و رسیدگی به مشکلات مردم، ضعیف عمل کرده است

گزارش کامل
Slider 1

میزمدور در مورد تقابل قوا - تاثیرات و راه های حل آن

موسسه فیفا میز مدوررا پیرامون تقابل قوا – راهکار ها وپیامد های آن در شهر کابل بتاریخ ۷ جدی سال ۱۳۹۵ با حضور داشت اعضای پارلمان- فعالان سیاسی - اجتماعی ومدنی – استاتید پوهنتون ها و نخبه گان - زنان وجوانان برگزار کرد

این درحالیست که بیشتر ازیک دهه میشود که تقابل قوا میان قوا ثلاثه دولت وجود داشته مخصوصا بین قوه اجرائیه و قوه مقننه

گزارش کامل
Slider 1

بحث روی قانون محوه خشونت علیه زنان

یافته های برنامه مشاهداتی موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) ازجلسات عمومی وکمیسیون ها نشان میدهد که قانون منع خشونت علیه زنان بعد از۲۸ ثور ۱۳۹۲ به دلیل اختلاف نظر میان اعضای مجلس نمایندگان از تصویب باز مانده است. و از چند سال بدینسو در کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی ولسی جرگه قرار دارد. در همین راستا بخش مشاهدات پارلمانی فیفا جلسه ی تقویت همکاری و هماهنگی میان شورای ملی و نهادهای مدنی را با حضور اعضای شورای ملی، اساتید دانشگاه ها، و نماینده گان جامعه مدنی برگزار نمود

گزارش کامل
Slider 1

گزارش کامل از کارکرد های پارلمان در اجلاس یازدهم

موسسه فیفا گزارش شش ماهه مشاهداتی خویش را از کارکر های پارلمان در اجلاس یازدهم(۱۵ حوت سال ۱۳۹۴ الی ۳۱ سرطان سال ۱۳۹۵ ) به نشر سپرد

پارلمان کشور به گونه روز مره از سوی تیم پارلمانی فیفا مشاهده شده و راپور های دقیق حاصل میگردد که مطابق آن گزارش تفصیلی شش ماهه تهیه شده وبه نشر میرسد که دربر گیرنده معلومات جامع از کارکرد های پارلمان در یک اجلاس میباشد

گزارش کامل
Slider 1

نشست ولایتی (تاون هال) در ولایت پکتیا

موسسه‌ی فیفا در ادامه برنامه‌های ولایتی خود در ارتباط به‌ نقش نمایندگی و تامین ارتباط میان وکیل و موکل، جلسه‌ای را با حضور نمایندگان ولایت پکتیا در شورای ملی، اعضای شورای ولایتی و برخی از مقامات محلی، متنفذین قومی، فعالان مدنی، زنان، جوانان و دانشجویان برگزار نمود تا در رابطه به چالش های جدی در پکتیا (مشکلات صحی، کمبود معلمین اناث) که به‌عنوان مشکلات اساسی مردم در این ولایت شناسایی شده‌اند، بحث نموده و از اقدامات‌شان در جهت حل آن به مردم (موکلین) معلومات ارایه کنند

گزارش کامل
Slider 1

دیدارمحصلین با اعضای پارلمان

موسسه فیفا برنامه را با محصلین در پوهنتون البیرونی با حضور نماینده مردم ولایت زابل در ولسی جرگه اقای قلات وال و خانم ذکی سنگین نماینده مردم ولایت پروان در ولسی جرگه در مورد عملکرد پارلمان برگزار نمود

در آغاز آقای قلات وال وظایف اساسی پارلمان را قانون گذاری – نماینده گی از مردم و نظارت از عملکرد حکومت خواند

گزارش کامل
« »
بخش نصاب و آجندا  |   برای توضیحات بیشتر کرسر ماوس تانرا روی ستون های گراف حرکت دهید
نصاب و آجندا در ماه های گذشته
بخش قوانین و موافقتنامه ها |    قوانین و موافقتنامه ها در اجلاس سیزدهم مرحله و تاریخ
(ولسی جرگه / مشرانو جرگ / کمیسیون ها)
وضعیت
موافقت نامه همکاری های عدلی وقضائی میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هنددر مسایل مدنی وتجارتی ولسی جرگه / 21 حمل 1396 تصویب شد
موافقتنامه همکاری میان ولسی جرگه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان و دومای دولتی مجلس فدرال فدراسیون روسیه ولسی جرگه / 16 حمل 1396 تصویب شد
قانون نظارت برتطبیق استراتیژیک مبارزه علیه فساد اداری کمیسیون عدلی وقضائی / 14 حمل 1396 در جریان است
قانون حمایت از اطلاع دهنده گان جرایم فساد اداری ولسی جرگه در جریان است
تاریخ 18 حمل روز آغاز جهاد دایکندی شامل تقویم شود ولسی جرگه تصویب شد
موافقت نامه مصونیت و امتیازات برای ساز مان همکاری های اسلامی مشرانو جرگه تصویب شد
تعدیل ماده قانون پاسپورت ولسی جرگه / 7 حمل 1396 تصویب شد
تمام قوانین و موافقتنامه های اجلاس سیزدهم تمام قوانین و موافقتنامه های اجلاس دوازدهم
بخش گراف عملکرد پارلمان |    برای توضیحات بیشتر کرسر ماوس تانرا روی گراف حرکت دهید کمی در مورد ما بدانید
فیسبوک|  توویتر| یوتیوب | info@parliamentwatch.af +(93)-77-457-3333 | حق کاپی محفوظ است